حتما برای شما که تازه در صدد آموختن روش تحقیق هستید پیش آمده است که در میان خیل عظیمی از کتاب های روش تحقیق پیشنهادی اساتید و دوستان هاج و واج مانده باشید. قبل از هر چیزی به لیست زیر نگاه بیاندازید:

۱. روش تحقیق در علوم رفتاری دکتر بازرگان و همکاران.
۲. روش تحقیق کیفی دکتر عباس بازرگان
۳. روش تحقیق دکتر ساریخانی
۴. کندوکاوها و پنداشت ها دکتر رفیع فر
۵. روش تحقیق در علوم انسانی دکتر حافظ نیا
۶. روش تحقیق در علوم رفتاری. عزت اله نادری و سیف نراقی
۷. روش تحقیق، دکتر ساعی. انتشارات سمت.
۸. روش تحقیق در علوم اجتماعی: دکتر نیک گوهر
۹. مبانی پارادایمی روش های تحقیق کمی و کیفی. محمد تقی ایمان
۱۰. ) کرلینجر،فرد. ان. (۱۳۷۴)مبانی پژوهش در علوم رفتاری(جلد اول و دوم) ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند تهران: انتشارات آوای نور.
۱۱. گال، مردیت و همکاران (۱۳۸۳) روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسی (جلد اول و دوم) ترجمه احمد رضا نصر و دیگران، تهران:انتشارات سمت.
۱۲. دواس، دی. ای. (۱۳۸۳) پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.
۱۳. دلاور، علی (۱۳۸۰) مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: انتشارات رشد.
۱۴. دلاور، علی (۱۳۸۵) راهنمای تحقیق و ارزشیابی، تهران: انتشارات ارسباران.
۱۵. روش تحقیق در روان شناسی و علوم اجتماعی. تالیف : دکتر علی دلاور
۱۶. بتیماس ، چادا (۱۳۸۱) روش های پژوهش در علوم اجتماعی ، ترجمه فاضل لاریجانی و رضا فاضلی ، تهران: انتشارات سروش
۱۷. نادری، عزت اله (۱۳۸۴) راهنمای عملی فراهم سازی طرح تحقیق ، تهران: انتشارات بدر.
۱۸. روش تحقیق كیفی، كاترین مارشال، گرچن ب، راس‌من، ترجمه علی پارسائیان، سید محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ۱۳۷۷.
۱۹. روش تحقیق با تاكید بر علوم اسلامی (ویرایش جدید). : نكونام جعفر
۲۰. . آرام، احمد. متدلوژی تحقیق و مأخذشناسی. تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۳۴.
۲۱. آریان پور، امیرحسین. آیین پژوهش. چاپ چهارم، تهران، نشر گستر، ۱۳۷۸.
۲۲. آریان پور، امیرحسین. متدلوژی تحقیق و مأخذشناسی، تهران، دانشگاه تهران، مؤسسه علوم اداری، ۱۳۳۴.
۲۳. اردلان، ظفردخت. فنون تحقیق اتنولوژی، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، ۱۳۴۱.
۲۴. اردلان، ظفردخت. برخی از فنون تحقیق در علوم اجتماعی، تهران، ۱۳۵۱، ۹۴ ص.
۲۵. اوانز. ک. م. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم تربیتی، محمدعلی فرجاد، تهران، انتشارات الهام، ۱۳۶۱.
۲۶. تاجداری، پرویز. روش های علمی تحقیقی همراه با نظریه ارزشیابی، انتشارات اتا، ۱۳۶۹.
۲۷. جان، بست. روش های تحقیق در علوم تربیتی، حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی، انتشارات رشد، ۱۳۶۶.
۲۸. حافظ نیا، محمدرضا. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، سمت، چاپ اول، ۱۳۷۷.
۲۹. ۶۱. خدادوست، طاهره. تحقیق مأخذشناسی و گزارش نویسی، دانشکده علوم اداری و مدیریت، دانشگاه تهران. ۱۳۴۹. ۲۴۳ ص.
۳۰. خرسند، غلامحسین. اصول روش تحقیق در علوم اجتماعی و کاربرد کامپیوتر، تهران، روزبهان، ۱۳۵۶، ۹۵ ص.
۳۱. خلیلی شورینی، سیاوش. روش های تحقیق در علوم انسانی، مؤسسه انتشارات یادواره کتاب، چاپ اول، ۱۳۷۵.
۳۲. دلاور علی. برنامه ریزی تحقیق در کلاس، پژوهش در مسائل روانی اجتماعی، مرکز پژوهش های روانی اجتماعی، زمستان ۱۳۶۶، بهار ۱۳۶۷.
۳۳. دلاور، علی. روش های آماری در روان شناسی و علوم تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور، ۱۳۶۷.
۳۴. دلاور، علی. روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، چاپ پنجم: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور، اردیبهشت ۱۳۷۳. 
۳۵. رفیع پور، فرامرز. کندوکاوها و پنداشته ها مقدمه ای بر روش های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۰. 
۳۶. ریمون، کیوی. روش تحقیق در علوم اجتماعی، دکتر عبدالحسین نیک گهر، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر، ۱۳۷۰.
۳۷. ساروخانی، باقر. روش های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۷.
۳۸. ساروخانی، باقر. فنون تحقیق در علوم اجتماعی، مجله دانشکده سال اول شماره دوم، بهار ۱۳۴۵. 
۳۹. طالب، مهدی. چگونگی انجام مطالعات اجتماعی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۹.
۴۰. طباطبایی، محیط. روش جدید تحقیق در ایران، گوهر، سال سوم، شماره ۷ و ۸، مهر و آبان ۱۳۵۴
۴۱. کرلینگر، فرد. نگرش علمی در علوم رفتاری، عزت الله کیوان، نامه پژوهشکده، سال دوم، شماره اول.
۴۲. مهندسی، خسرو. روش های تحقیق در علوم اجتماعی، مشهد، دانشگاه مشهد، ۱۳۶۶.
۴۳. نادری، عزت الله و مریم سیف نراقی. روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی با تأکید بر علوم تربیتی، چاپ چهارم، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر، زمستان ۱۳۷۱.
۴۴. نادری، عزت اللّه و مریم سیف نراقی و فرنگیس شاهپوریان. راهنمای عملی فراهم سازی طرح تحقیق، چاپ سوم، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر، پاییز ۱۳۷۵.
۴۵. نراقی، احسان. هدف و روش تحقیقات اجتماعی در ایران، نامه علوم اجتماعی، دوره اول، شماره ۳، بهمن ۱۳۴۸.
۴۶. هومن، حیدرعلی، شناخت روش علمی در علوم رفتاری (پایه های پژوهشی)، چاپ دوم، تهران، نشر پارسا، ۱۳۷۴.
۴۷. یانگ. شین پائو. راه و رسم پژوهش در روستا، علیرضا آیت اللهی، بهنار نیک فرجام، دانشگاه شیراز، مرکز جمعیت شناسی، ۱۳۶۳.


خوب این تازه یک مقدار از انبوه کتاب هایی است که در روش تحقیق وجود دارد. اما از کدام کتاب و چگونه شروع کنیم؟
کدام کتاب روش تحقیق

کدام کتاب روش تحقیق


پس از سالها انجام پژوهش های مختلف بنده اکیدا به شما توصیه میکنم که به طور کلی و در جهت آشنایی با روش تحقیق با کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری دکتر سرمد، بازرگان و حجازی شروع کنید. این کتاب دیدی جامع درباره روش تحقیق به شما می‌دهد.

روش های تحقیق در علوم رفتاری-بازرگان-سرمد-حجازی


پس از آن با توجه به هدف خود که می تواند پژوهش آزمایشی، غیر آزمایشی، کمی و یا کیفی باشد کتابی تخصصی تر را مطالعه نمایید. 
برای مثال اگر پژوهش و یا پایان نامه شما روش تحقیق کمی دارد کتاب روش تحقیق کمی دکتر دانایی فرد، الوانی و آذر را مطالعه کنید.


روش تحقیق کمی-دانایی فرد


و اگر روش تحقیق شما کیفی است که کتاب روش تحقیق کیفی اساتید مذکور راه گشا می باشد.

روش تحقیق کیفی- دانایی فرد


از این رو پیشنهاد نمی گردد که در مقطع فوق لیسانس بیش از این خود را درگیر کتاب های اضافه کنید. مسلما کتاب های درخور دیگری همانند روش تحقیق دکتر خاکی، دکتر دلاور و ... در بازار وجود دارد که ارزش های خاص خود را دارند اما باید بدانید که خواندن صرف روش تحقیق به هیچ عنوان شما را در پژوهش یاری نیم کند. به خصوص که اگر اولین تجربه پژوهش شما است. برای همین شما باید یکبار یک پژوهش را به انجام برسانید و مفاهیم آن را در عمل لمس کنید و سپس دوباره به کتاب های روش تحقیق مراجعه کنید.  مطمئنم کسی که همین سه کتاب را درست درک کرده باشد در نوشتن بیان مسئله، ادبیات تحقیق و روش شناسی پژوهش به هیچ مشکلی بر نخواهد برد. اما تجزیه و تحلیل داده ها بحثی تخصصی تر است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.